برندسازی برای ایران به هدف جذب گردشگر

ه نظر می‌رسد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مناسب ترین گزینه برای پیشنهاد و پیگیری امر برندسازی ملی باشد؛ اما آیا این سازمان می‌تواند به تنهایی ذهنیت مردم دنیا از ایران را بهبود بخشد؟ چنین امری محال است. به عنوان مثال شاید نقش وزارت امور خارجه در برندسازی ملی بسیار پررنگ تر از نقش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد. اظهارات و اقدامات رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سایر شخصیت‌های سیاسی در حوزه مسائل بین المللی، واکنش هایی را در میان سیاست مداران و رسانه‌های سایر کشورها ایجاد می‌کند و ذهنیت مردم دنیا در مورد ایران تحت تاثیر آن واکنش‌ها تقویت شده و یا تغییر می‌نماید؛ فراموش نکنیم که در برندسازی آنچه دیگران در مورد برند می‌گویند مهمتر از چیزی است که خودمان در مورد برندمان می‌گوییم. اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همه ی عزم خود را برای برندسازی ملی جزم کند اما از سوی دیگر، سایر مسئولین زمینه ساز بدگویی رسانه‌های بین المللی بر علیه ایران شوند، نتایج تلاش ها کم اثر و ناپایدار خواهد بود.

نتیجه: برنامه برندسازی جغرافیایی باید فراسازمانی بوده و همه مسئولین نسبت به آن متعهد باشند.

/ 0 نظر / 22 بازدید